Перейти до основного вмісту

БАКАЛАВР “ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ТА ПЕРЕКЛАД З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ” (2022-2023)

БАКАЛАВР “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФРАНЦУЗЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА)” (2022-2023)

“ФІЛОЛОГІЯ (ФРАНЦУЗЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА)” (2022-2023)

Цикл загальної підготовки 

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Франкомовний художній дискурс 

Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови (французької) 

Методологія та організація наукового дослідження

Методика викладання фахових дисциплін (переклад включно)

Друга іноземна мова (англійська / німецька / румунська)

Методика навчання другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська

Теоретичні аспекти другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Новітні тенденції розвитку філологічної науки

 

Дисципліни вільного вибору студента 

Дисципліна вільного вибору 1 (на 6 кр.) : 

Міждисциплінарні підходи до аналізу тексту художнього твору 

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов у ЗВО

Корпусне перекладознавство

Термінологія та галузевий переклад

Дисципліна вільного вибору 2 :

Методика формування міжкультурної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови 

Когнітивна лінгвістика

Комунікативні стратегії і тактики іншомовного спілкування

Українська рецепція французького роману 

Дисципліна вільного вибору 3 : 

Дискурс медіатекстів   

Послідовний переклад 

Французька україністика

Дисципліна вільного вибору 4 :

Комунікативний курс з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Культура усного та письмового перекладу з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Узуальна граматика другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Основи академічного письма другою іноземною мовою (англійська / німецька / румунська)

Психолого-педагогічний блок

Психолого-педагогічний блок може обиратися випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які закінчили навчання за ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта». Проходження “Педагогічної практики з основної та другої іноземної мови” (6 кредитів) у 10 семестрі, а також вивчення 1 вибіркової дисципліни з цього блоку в обсязі 3 кредитів, яка чергується з Дисципліною вільного вибору 2, є обов’язковим для отримання професійного права викладати іноземну мову в ЗЗСО у старшій школі.

Педагогічна практика з основної та другої іноземних мов

Дисципліна вільного вибору 

 Інноваційні технології навчання у сучасній школі

 Педагогічний менеджмент

 Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі

 Професійне та особистісне становлення вчителя

Методика організації позакласної діяльності в ЗЗСО

Інклюзивна педагогіка


Дисципліна вільного вибору 5 :

 Диференційоване викладання іноземних мов в інклюзивному середовищі

 Видавнича політика і переклад 

 Переклад конференцій 

 Франкомовна драматургія та її переклад 

 

Дисципліна вільного вибору 6 :

 Науковий дискурс французької мови

 Переклад публіцистичного тексту

 Український художній переклад у Франції

Дисципліна вільного вибору 7 

Прагматичні аспекти спілкування другою іноземною  мовою (англійська / німецька / румунська)

Друга іноземна мова  різногалузевого вжитку (англійська / німецька)

Ділова румунська мова

Цифрова комунікація та переклад з другої іноземної мови (англійської / німецької / румунської)

Література англомовних країн

Німецькомовна література Буковини

Сучасна румуномовна література

Психолого-педагогічний блок

Здобувачі, які обрали Психолого-педагогічний блок на першому році навчання, вибирають ще 1 дисципліну із запропонованих нижче, предмет вивчення якої покриває методику навчання іноземної мови в ЗЗСО. Вона чергуватиметься із дисципліною вільного вибору 5.  

Технології формування міжкультурної компетентності в учнів ЗЗСО  

Особливості викладання іноземної мови учням з особливими потребами 

Партнерство і професійна комунікація вчителя 

Тренінг професійного розвитку вчителя

Практики 

Перекладацька практика з основної та другої іноземної мови

Асистентська практика з основної та другої іноземної мови

Атестація 

Кваліфікаційний іспит 

Кваліфікаційна робота 

 

Здобувачі мають право також вибрати дисципліни з варіативної складової іншої ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти, із загальноуніверситетського каталогу. 

Загальноуніверситетська дисципліна


2 курс (ХІ семестр) (за ОПП 2022-2023) 

Цикл загальної підготовки 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

Цикл професійної підготовки 

Основна іноземна мова 

Новітні літературні течії Франції

Дисципліни вільного вибору студентів з другої іноземної мови 

На 2 році навчання студенти продовжують вивчати ті дисципліни з другої іноземної мови, вивчення яких вони розпочали в 10 семестрі  (на 1 році навчання)

Комунікативний курс з другої іноземної мови (англійська / румунська)

Основи академічного письма другою іноземною мовою (англійська / румунська)

Культура усного та письмового перекладу з другої іноземної мови (англійська / румунська)

Прагматичні аспекти спілкування другою іноземною  мовою (англійська / румунська)

Дисципліна вільного вибору 3 – 4 

Диференційоване викладання іноземних мов в інклюзивному середовищі

Видавнича політика і переклад 

Переклад конференцій 

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія 

Франкомовна драматургія та її переклад 

Психолого-педагогічний блок

Здобувачі, які обрали Психолого-педагогічний блок на першому році навчання, можуть вибрати передбачені цим блоком 2 дисципліни, предмет вивчення яких покриває методику навчання іноземної мови в ЗЗСО.   

Технології формування міжкультурної компетентності в учнів ЗЗСО 

Особливості викладання іноземної мови учням з особливими потребами 

Партнерство і професійна комунікація вчителя 

Тренінг професійного розвитку вчителя

Друга мова французька АУП бакалавр

Друга мова французька СОА бакалавр

Друга мова французька ФА бакалавр

Друга_мова_АУП магістр_

Друга_мова _СОА_магістр_

Друга_мова_ФА_магістр_

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності