Перейти до основного вмісту

Звіт про наукову роботу кафедри кафедри романської філології та перекладу за 2021р.

І. Кафедральна тема

Викладачі кафедри взяли участь у роботі над комплексною науково-дослідною темою факультету іноземних мов «Германські і романські мови: структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні особливості, проблеми перекладу та викладання» (0121U110644), кер. доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов Осовська І.М., термін виконання 2021-2025 рр.

Кількість виконавців: у другому семестрі 2020-2021 н.р. на кафедрі романської філології та перекладу працювало 12 штатних одиниць і 1 сумісник (разом на 9,5 ставки), у першому семестрі 2021-2022 н.р. станом на 22.11.2021– 9 штатних одиниць і один сумісник (разом на 7,75 ставки), станом на 23.11.2021 – 8 штатних одиниць (на 7,25 ставки) і один сумісник (на 0,5 ставки), з них – 1 професор доктор наук, 2 доценти доктори наук, 4 доценти кандидати наук і 2 асистенти.

ІІ. Наукові результати, отримані при виконанні теми у  звітному році.

Комплексна науково-дослідна тема реалізовувалася науковцями кафедри у трьох дисциплінарних напрямках, які безпосередньо пов’язані зі спеціальностями ОП, які забезпечує кафедра:

✑ Філологія: французька мова та література (мово- й літературо-знавство) – очолюють Попович М.М. та Мойсюк В.А.

Лінгвістичні дослідження структурно-семантичних і когнітивно-дискурсивних особливостей мовних одиниць у французькій мові у звітний період провадилися викладачами кафедри в галузі історії та теорії граматики, а також стилістики, лексикології та фразеології (разом 8 публікацій). Так, праці Мойсюк В.А. присвячені актуальним проблемам сучасної лінгвістики – питанням фразеологічної номінації, інтернаціональної лексики та складених слів. Функціонально-семантичні особливості вираження категорії суперлятиву досліджувала Стефурак О.В. У своїх розвідках Попович М.М. і Комаровська-Воловик В.Ф. вивчали граматичну проблематику в історичній перспективі, відбиту відповідно у працях Марі де Ґурне та Жоффруа Торі. Онтологічний парадокс метафоричної референції в міждисциплінарному ключі студіювала Драненко Г.Ф. Результати їх досліджень за звітний період опубліковані в шести наукових статтях та в матеріалах двох конференцій, тематика яких відповідає фундаментальним теоретичним курсам з французької філології, які викладаються на кафедрі.

Літературознавчі дослідження на кафедрі здійснює переважно Драненко Г.Ф. За звітний період вони виконувалися в рамках 5 франкомовних наукових проєктів, результатами яких стали доповіді на міжнародних конференціях та публікації французькою мовою в колективних монографіях, що побачили світ у престижних французьких видавництвах: це 1/ Участь у міжнародному науковому проєкті «Блукання та сенс слова та сенс існування в літературі» (2019-2021) в Європейській Асоціації науковців ім. Ф. Моріака, до якого долучилися науковці з 11 країн. Драненко Г.Ф. розробила науковий аргумент і концепцію проєкту, взяла участь в укладенні колективної монографії, яка вийшла в паризькому видавництві Лярматан, виголосила доповідь на колоквіумі в Мадридському університеті Комільяс (Іспанія). Корпусом її дослідження стали сучасні франкомовні тексти: письменника чернівецького походження А. Апельфельда та французького автора П. Кіньяра, який вивчається в рамках курсу «Новітні літературні течії». 2/ Участь у міжнародному науковому проєкті Лотаринзького університету «Видимість-невидимість жінок у суспільстві» (2018-2021, наукова лабораторія CREM, м. Нансі, Франція), учасники з 8 країн. Тема розвідки Драненко Г.Ф.Наративні диспозитиви (не)видимості “видатних жінок” української літератури, розроблялася у галузі французької літературної україністики, на якій засновано вибірковий курс для спеціальності «Французько-український переклад. Результати дослідження були опубліковані в колективній монографії (Нансі, Франція) та виголошені на колоквіумі у Франції та на відкритій лекції для викладачів та студентів кафедри романської філології та перекладу (13 квітня 2021 р.).

Наступні три проєкти, в яких узяла участь Драненко Г.Ф., присвячені творчості трьох французьких письменників, які вивчаються студентами кафедри в рамках курсу з основної мови – Еміль Золя, Ґі де Мопассан та Ґюстав Флобер. 3/ Це участь у міжнародному науковому проєкті Версальського університету та Університету м. Лілль “Золя за залізною завісою” (2019-2021), де задіяні науковці з 9 країн. Результатом проєкту став перший розділ у поданій до друку колективній монографії (запланована дата виходу – січень 2022 р.). 4/ Участь у міжнародному науковому проєкті Лотаринзького університету та Університету Сен-Дені Реюньон «Прочитання життя. Біографічний підхід в гуманітаристиці та суспільствознавстві» (2020-2021), (наукова лабораторія CREM, Мец, Франція). Було заплановано виголосити доповідь на міжнародній конференції (не відбулась через карантин) та взято участь у колективній монографії (запланована дата виходу – перший триместр 2022 р.). Тема дослідження – міфологізація біографії Ґі де Мопассан в передмовах радянських видань його творів. 5/ Участь у міжнародному науковому проєкті “(По)за Флобером”, 2020-2021 pp.), за співпраці з ученими з 14 країн. Взято участь у колективній монографії, яка була підготована до друку в одному з найпрестижніших закладів вищої філологічної освіти Франції – Вищій Нормальній Школі ліонської філії (ENS de Lyon) і побачила світ у паризькому видавництві «Кіме».

За звітний період участь у літературознавчій публікації взяла також Стефурак О.В., яка досліджувала новітні методи управління знаннями в галузі теорії літератури із застосуванням теорії полісистем.

 ✑ Філологія: французько-український переклад (перекладознавство) – очолюють доц. Драненко Г.Ф. та доц. Стефурак О.В.

Плідним напрямком наукової діяльності кафедри став французько-український переклад. У звітному 2021 році дослідницькі праці 9 викладачів кафедри були об’єднані в кафедральному франкомовному науковому проєкті «Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації» (2020-2021), кер. М.М. Попович, Г.Ф. Драненко, Д.А. Руснак, за участі науковців з 9 країн. Мета проєкту – осмислити процес перекладу,  виносячи його за межі суто перекладознавчої проблематики, тобто питань мовних транспозицій. Переклад аналізувався з точки зору його медіативних можливостей, а особлива увага була зосереджена на реалізації в ньому рікерівської “мовної гостинності”. Окрім того, переклад розглядався як чинник збагачення й розвитку рідної мови та культури сприймача чужоземного художнього твору, себто об’єктом наукового досліду стали функціонування та значущість “креативної функції” перекладу. Його результатитворення наукової концепції наукового проєкту, її публікація на міжнародних наукових платформах (call for papers), ведення інтернет-сторінки проєкту, проведення кафедральних наукових семінарів, подання заявки та отримання гранту Посольства Франції в Україні, проведення франкомовного колоквіуму 7-9 травня 2021 р. (див. детальніше рубрику: IV. Конференції, семінари) та публікація монографічного випуску французькою мовою фахового журналу «Питання літературознавства», редакторами якого стали Г.Ф. Драненко, Д.А. Руснак, Н.О. Якубовська, О.В. Стефурак.

Всі кафедральні публікації з тематики перекладу слугують основою різних курсів ОП спеціальності “Французько-український переклад”. А переклад активно досліджується науковцями кафедри у мовознавчій, літературознавчій та філософській площині, що засвідчують їх публікації у вітчизняних (фахових) та закордонних журналах (разом 12 статей). Значна їх кількість вивчає художній корпус текстів. Так, питанню обов’язкової експліцитації в українсько-французькому літературному перекладі присвятилися у своїй студії Н.О. Якубовська та О.В. СтефуракГ.Ф. Драненко вивчала роль перекладу в рецепції творчості французьких письменників в Україні, зокрема Франсуа Моріака, автора, який вивчається на кафедрі в межах курсу з основної мовиРоль аналізу концепту в художньому перекладі на матеріалі творчості іншого програмного автора кафедри М. Пруста, із використанням концептуального підходу опрацювала О.В. СтефуракСмірнова М.Р. дослідила лексичні трансформації у перекладі українською мовою французьких фільмонімів. Філософський вимір перекладу досліджується О.В. Стефурак у праці, що розглядає онтологічні характеристики перекладу як “третього коду” та специфіку дискурсивного трансферу, а також Г.Ф. Драненко, у розвідці котрої переклад вивчається в етичному вимірі як джерело та носій насилля.

Результати наукових напрацювань кафедральних дослідників перекладу були адаптовані й утілені в навчальному посібнику для студентів спеціальності “Французько-український переклад”: «Практикум з порівняльної стилістики» (уклад. Драненко Г.Ф., Стефурак О.В.).

 ✑ Середня освіта: французька мова (методика викладання іноз. мов). – очолюють доц. Руснак Д.А. і доц. Смірнова М.Р.

Проблема навчання-викладання французької мови стала іншим об’єктом дослідницької діяльності викладачів кафедри, що відбито в 13 кафедральних публікаціях. Міжкультурний аспект навчання-викладання французької мови та його соціолінгвістичний аспект, зокрема для  формування граматичної компетентності у майбутніх викладачів, знаходяться у центрі дослідницької діяльності Руснак Д.А. Корпус її дослідження складають різноманітні автентичні документи, серед яких, наприклад, гумористичний малюнок, що вивчається як засіб формування у майбутніх вчителів французької мови міжкультурної свідомості. Переваги технік і методик позитивного навчання вивчала у своїх студіях Смірнова М.Р. Використанню інформаційно-комунікаційних технологій і мультимедійних опор при вивчені іноземних мов присвячені розвідки Матвєєвої О. О. та Руснак Д.А. Інтерактивні методики гаміфікації, які застосовуються при вивченні/навчанні французької мови, стали об’єктом дослідження Смірнової М.Р., Якубовської Н.О. та Кутасевич Г.Я.

Результатом студіювання інноваційних методів й методик стали навчально-методичні публікації та розробка викладачами кафедри авторських навчальних програм для середньої та вищої школи. Так, Мойсюк В. А. взяла участь у розробці модельної навчальної програми «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти. А Руснак Д.А. та Матвєєва О. О. розробили та опублікували авторську програму навчальної дисципліни “Граматика основної мови (французької)”, яка викладається студентам кафедри. Дослідниці видали в 2021 р. також навчальні посібники для студентів спеціальності «Середня освіта»: Курс з методики навчання французької мови і літератури у закладах загальної середньої освіти та Комунікативна граматика.

З метою методичної підтримки наукової діяльності студентів за звітний період було видано навчально-методичні публікації: «Курсові та магістерські роботи з романської філології» та «Основи наукових досліджень» (укл. М.М. Попович, М.Р. Смірнова).

На кафедрі функціонує науковий лекторій. За звітний період було проведено три засідання, де студентам та викладачам кафедри було прочитано дві лекції з лінгвістики та перекладознавства:

Якубовська Н.О.: лекція про проблеми перекладу французької дитячої літератури українською мовою: з досвіду перекладача (21 жовтня 2021);

Анастасія Лепетюха (запрошений науковець): лекція, присвячена менталістський концепції французького лінгвіста Ґ. Ґійома, який представляє один із сучасних напрямів французької лінгвістики (10 листопада 2021).

У 2021 р. заплановано провести ще три лекції з лінгвістики,  перекладознавства та академічної доброчесності:

Смірнова М.Р. «Академічна доброчесність» (30 листопада 2021 р.);

Драненко Г.Ф. «Переклади та рецепція творчості французьких класиків в Україні» (Флобер, Мопассан, Золя). (грудень 2021 р.);

Мойсюк В.А. “Семантична категоризація дійсності через ментальні простори” (грудень 2021 р.).

 ІІ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Міжнародна співпраця з науковими закладами та інституціями реалізується на кафедрі як:

– участь у міжнародних наукових проєктах, результатом яких є закордонні публікації:

Драненко Г.Ф. – 5 міжнародних наукових проєктів (див. детальніше рубрику: IІ. Наукові результати).

експертиза наукових публікацій в рейтингових закордонних наукових журналах:

Драненко Г.Ф. – рецензування двох статей  журналу, який входить до наукометричної бази Scopus, “Lublin studies in modern languages and literature” .

членство в наукових комітетах зарубіжних наукових журналів і наукових проєктів:

Драненко Г.Ф. – журнал «Questions de communication» (Франція);

Драненко Г.Ф. – науково-експертна комісія проєкту “Переклад та рецепція спадщини Ґюстава Флобера у світі”.

участь у наукових стажуваннях в закордонних закладах освіти та науки:

Якубовська Н.О – факультет письмового та усного перекладу університет м. Гранада (Іспанія) 12.06.2021-20.06.2021 (в рамках програми ERASMUS+ );

Мойсюк В.А. – Інститут романістики, Лодзький університет (Польща) 1.11.21 – 30.11.21 (у рамках угоди про співробітництво між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича і Лодзьким університетом).

Руснак Д.А. – Міжнародний центр підвищення кваліфікації  Francophonia  (м. Ніца, Франція), лютий – травень 2021 (Сертифікати від 18.03.2021 / 20.04.2021/ 06.05.2021/ 03.07.2021)

Руснак Д.А. – міжнародний форум «Медіація та Медіатизація у навчальному процесі» (27-28 вересня 2021), в Західному Католицькому Університеті м. Анже (Франція).

участь з доповідями у міжнародних конференціях, зорганізованих закордонними університетами:

Попович М.М. – міжнародний колоквіум «На перехресті сенсів» (Вроцлавський університет, Польща, та ЛНУ, 30 вересня-1 жовтня 2021 р.). Тема доповіді: De paradoxes dans l’étude du nom propre.

Драненко Г.Ф. – міжнародний колоквіум «На перехресті сенсів» (Вроцлавський університет, Польща, та ЛНУ, 30 вересня-1 жовтня 2021 р.). Тема доповіді: Le(s) sens et la lecture chez Pascal Quignard : du Lecteur à L’homme aux trois lettres.

Руснак Д.А. –   XV-й  міжнародний Конгрес викладачів французької мови  (9-14 липня 2021, м. Туніс). Тема доповіді: Didactiser une publicité sociétale pour l’enseignement interculturel de futur.e.s enseignant.e.s de FLE en Ukraine.

участь у науково-рецензійних комісіях (comités scientifiques) міжнародних наукових конференцій:

Драненко Г.Ф. – Congreso Internacional y Laboratorio de Traducción “TRADUCIR AL QUIXOTE”

участь у діяльності зарубіжних та міжнародних професійних спілок

Руснак Д.А. – членкиня міжнародної Асоціації викладачів французької мови la FIPF (Париж, Франція);

Драненко Г.Ф. – членкиня керівного бюро Асоціації “Lettrés-d’union », заснованій при книжковому центрі “Навколо світу” (Лотаринґія, Франція);

Драненко Г.Ф. –  членкиня керівного бюро Європейської Асоціації науковців імені Франсуа Моріака (Іль-де-Франс, Франція).

Результати співпраці з науковими закладами та інституціями:

лекції французьких фахівців для викладачів та студентів кафедри романської філології з французької літератури

Клод Ешам: лекції, присвячені програмним авторам з основної мови – А. Камю, Ж.П.-Сартр, Жорж Санд (лютий-квітень 2021 р.).

-спільна організація міжнародних наукових заходів:

з Посольством Франції в Україні, службою мовного та наукового співробітництва (7-8 травня 2021 р.);

з кафедрою французькою філології Ясського університету (3 грудня 2021 р.).

 IV. Конференції, семінари

7 та 8 травня 2021 р. кафедрою був проведений перший в Україні тематичний франкомовний колоквіум з французької філології «Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації». Відкрила колоквіум запрошена доповідачка Валері Зенатті, відома письменниця, сценаристка та топова перекладачка Франції, авторка перекладів дванадцяти романів чернівчанина А. Аппельфельда, лавреатка багатьох престижних європейських літературних і кіно- премій, керівниця експертної комісії з іноземної літератури Національного Центру Книги (Париж, Франція), яка поділилася своїм перекладацьким досвідом з 65 учасниками цього дослідницького заходу. З доповідями французькою мовою, присвяченими проблемі мовної гостинності у перекладі, виступили 25 дослідників перекладу з 9 країн (Франція, Україна, Італія, Швейцарія, Іспанія, Польща, Алжир, Марокко, Японія). Серед слухачів заходу були науковці з французьких, бельгійських, швейцарських, канадських та інших університетів, представники вітчизняних закладів вищої освіти, де викладається французька мова, а також студенти та випускники кафедри романської філології та перекладу ЧНУ. Підсумки дводенної роботи наукової конференції були підведені під час круглого столу за участі аташе з питань мовного співробітництва Посольства Франції в Україні Поля Суліґу та представників Української асоціації викладачів французької мови (APFU), де були обговорені основні напрямки роботи кафедри романської філології та перекладу з формування фахівців з французької мови (Середня освіта) та французько-українського перекладу.

Викладачі кафедри показали високий рівень своїх дослідницьких проєктів, які викликали жвавий інтерес в їх зарубіжних колег.  Так, у своїй доповіді к.філол.н., доц. та перекладачка французької літератури Н. Якубовська розглянула проблеми прийняття чужокультурності цільовою мовою в перекладі французької дитячої літератури українською. Підсумком першого дня роботи колоквіуму стала доповідь д. філол. н., доц. Г. Драненко “Переклад як (не)прийняття Іншого”, в якій дослідниця запропонувала теоретичні роздуми стосовно розвитку концепту мовної гостинності у перекладі. Д. філол.н., проф. М. Попович виступив з доповіддю про перекладацькі роздуми Марі де Ґурне, а к.філол.н., а доцент О. Стефурак розглянула місце французьких перекладів в полісистемі української літератури «Розстріляного відродження». Ще одним аспектом дослідження на конференції стало питання перекладу як засобу пізнання Іншого у процесі навчання іноземних мов, яке успішно розкрила к.пед.н., доц. Д. Руснак у доповіді «Пізнати Іншого: медіація іншомовного рекламного документа на заняттях з французької мови». У висліді обговорення дослідницької тематики колоквіуму викладачі кафедри романської філології та перекладу отримали від своїх зарубіжних колег цікаві пропозиції для подальшої наукової співпраці (участь у колоквіумах, експертиза наукових робіт тощо). Результати наукового проєкту були опубліковані у тематичному випуску фахового журналу «Питання літературознавства» № 103, над яким працювали викладачі кафедри Г. Драненко, Д. Руснак, О. Стефурак, Н. Якубовська.

✑ 3 грудня 2021 р. кафедрою зорганізований до проведення міждисциплінарний науковий захід «Методика навчання перекладу», що поєднує другий та третій дослідницькі напрямки кафедри та відповідає спеціалізаціч двох бакалаврських ОП – «Французько-український переклад» та «Середня освіта». Науковий оргкомітет: Драненко Г.Ф., Руснак Д.А. Стефурак О.В.; технічний оргкомітет: Мойсюк В.А., Смірнова М.Р., Матвєєва О.О., Глех О.В.  В заході задіяні представники 6 країн (Румунія, Італія, Іспанія, Франція, Україна, Марокко). Науковий захід передбачає роботу в двох тематичних напрямках – навчання перекладу (зокрема спеціалізованому) та навчання через переклад.

VВідомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених:

✑ На кафедрі функціонують три студентські наукові гуртки, відповідно до трьох дисциплінарних напрямків, які безпосередньо пов’язані зі спеціальностями ОП, які забезпечує кафедра:

1/ Lexicon

Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань.

Науково-дослідною метою наукового гуртка LEXICON є залучення зацікавленої молоді до наукової діяльності; поглиблене вивчення та обговорення актуальних лінгвістичних питань, пов’язаних із лексичною граматикою, фразеологією, прагматикою мовних одиниць, їх дискурсивним уживанням, когнітивними особливостями породження нових номінативних одиниць тощо; набуття здобувачами вищої освіти навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці; формування навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості; розширення загального та професійного світогляду. У діяльності гуртка бере участь 12 студентів магістерського та бакалаврського рівнів освіти кафедри романської філології те перекладу.

2/ Translatio

Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань.

Функціонування студентського наукового гуртка спирається на напрацювання сучасних перекладознавчих студій, де переклад вивчається як чинник збагачення рідної мови й культури сприймача чужоземного тексту, тобто об’єктом їх наукового досліду є функціонування та значущість креативної функції перекладу. Дослідницька мета гуртка Translatio – проаналізувати мовні транспозиції та перекладацькі стратегії, задіяні при тлумаченні українською мовою франкомовних текстів різних жанрових та функціональних стилів, щоб осмислити процес перекладу з точки зору його медіативних можливостей. У діяльності гуртка бере участь 31 студент кафедри романської філології те перекладу спеціальності «Французько-український переклад» магістерського та бакалаврського рівнів освіти.

3/ Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО

Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань.

Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових робіт, тощо ), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів. У діяльності гуртка бере участь 34 студента кафедри романської філології те перекладу спеціальності «Середня освіта».

✑ Впровадження результатів магістерських робіт:

Результати дослідження магістрів сприяють наповненню курсів перекладознавчого, педагогічного та лінгвістичного спрямування, а саме:

  • результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 035 Філологія ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Панчишко К. «Дослідження способів перекладу французьких фільмонімів українською мовою» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.), Костик М. «Роль перекладу у заповненні міжкультурних лакун (на матеріалі перекладу французької хореографічної лексики українською мовою)» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.), Сопіль В. «Особливості науково-технічного перекладу» (науковий керівник доц. Якубовська Н.О.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Практичний курс перекладу основної іноземної мови», «Теорія перекладу», «Переклад текстів різних художніх жанрів», «Технічний переклад», «Аспектний переклад» тощо.
  • результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 014 Середня освіта «Французька мова і література та друга іноземна мова» Падурару А. «Методика інтегрованого формування лексичної компетентності в процесі оволодіння іноземною мовою та культурою у ЗВО (науковий керівник доц. Руснак Д.А.), Пашківської В. «Методика формування міжкультурної комунікативної компетентності на уроках французької мови з опорою на автентичні пісенні матеріали» (науковий керівник доц. Руснак Д.А.), Хадад В. «Дистанційні форми позакласної роботи з іноземної мови» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.), Стойки М. «Формування граматичної компетентності у майбутніх вчителів в процесі вивчення французької мови як другої іноземної (науковий керівник доц. Руснак Д.А.), Кучеряну З. «Неконвенційні власні назви та їхній навчально-виховний потенціал на уроках іноземної мови» (науковий керівник проф. Попович М.М.), Дяволюк А.-М. «Медіаосвітні технології як засіб мотивації учнів у вивченні французької мови» (науковий керівник доц. Кутасевич Г.Я.), Пушкарьов П. «Гейміфікація як ефективний засіб формування іншомовної лексичної компетентності учнів» (науковий керівник доц. Кутасевич Г.Я.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Педагогіка з основами пед. майстерності», «Методика навчання іноземної мови та літератури у ЗЗСО», «ІТ сервіси та он-лайн ресурси у професійній діяльності вчителя», «Електронні засоби навчання іноземних мов», «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов», «Альтернативні методи викладання іноземних мов», «Ігрові технології навчання» тощо.
  • результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 035 Філологія «Французька мова і література та друга іноземна мова» Акапіца К. «Прагмалінгвістичні параметри категорії суперлятивності французького прикметника» (науковий керівник доц. Стефурак О.В.), Шлей М. «Лексико-граматичний аналіз мови соціальних мереж (на матеріалі франкомовного блогерського сленгу)» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.), Гнатенко М. «Складені слова сучасної французької мови: структурно-синтаксичний, лексико-семантичний і когнітивний аспекти» (науковий керівник доц. Мойсюк В.А.), Блискун А. «Стереотипізація опозиції свій/чужий у французькій мові (н аматеріалі фразеологічних одиниць)» (науковий керівник доц. Мойсюк В.А.), Луцик Н. «Зоо- та флорономінації як символьний компонент у структурі фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови)» (науковий керівник доц. Мойсюк В.А.), Кучеряну З. «Комунікативно-прагматична роль неконвенційних власних імен у французькому публіцистичному дискурсі» (науковий керівник проф. Попович М.М.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту», «Наукові напрями сучасної лінгвістики», «Парадигми сучасної філологічної науки», «Спецкурс “Проблеми когнітивної лінгвістики”, «Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія”».

✑ Студентські наукові конференції

  • 12 студентів кафедри взяли участь у Студентській науковій конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). За результатами конференції були опубліковані тези (Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021.).
  • Студенти кафедри опублікували результати досліджень у збірниках наукових праць (7 публікацій) та виступили на Всеукраїнських і міжнародних конференціях із публікацією тез (5 виступів), а саме: THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION. Abstract of VIII International Scientific and Practical Conference. London, United Kingdom. 10-12 March 2021. С; ІІ міжнародна конференція «Фахові мови й новітні підходи до їх викладання». 19-20 травня 2021.

 Участь та перемоги у конкурсах:

З 2017 р. ЧНУ є асоційованим членом Міжнародної Агенції Франкофонії, що дозволяє здобувачам і викладачам ОП регулярно отримувати інформацію про стажування, конкурси, гранти й стипендії. У 2021 р. Валерія Коваленко здобула стипендію на перекладацьке стажування на міжнародній радіостанції Radio France International.

Вигравши конкурс, студентка Іванна Салюк навчається у Польщі за програмою Mobility direct.

Студенти кафедри романської філології та перекладу, спеціальність середня освіта представили Чернівецький університет на Міжнародному конкурсі «La langue française est un pays où j’aime bien vivre”, організованому Університетською агенцією Франкофоніі у центральній та східній Європі , її представництвом у Кишиневі та посольством Канади у Румунії та Молдові. Іванна Салюк посіла перше місце  та здобула перемогу в конкурсі. Юлія Грицунік  отримала спеціальний приз журі конкурсу “Inspiration”.

Список публікацій співробітників кафедри романської філології та перекладу за 2021 р.

 Звіт про наукову роботу кафедри романської філології та перекладу за 2022 р.

1. Кафедральна тема:

 Викладачі кафедри взяли участь у роботі над комплексною науково-дослідною темою факультету іноземних мов «Германські і романські мови: структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні особливості, проблеми перекладу та викладання» (0121U110644), кер. доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов Осовська І.М., термін виконання 2021-2025 рр. Кількість виконавців: у другому семестрі 2021-2022 н.р. на кафедрі романської філології та перекладу працювало 8 штатних одиниць (на 7,25 ставки) і один сумісник (на 0,5 ставки), у першому семестрі 2022-2023 н.р. станом на 24.11.2021 р. – 8 штатних одиниць і один сумісник (разом на 8,5 ставки), з них – 1 професор доктор наук, 2 доценти доктори наук, 4 доценти кандидати наук і 2 асистенти.

2. Наукові результати, отримані при виконанні теми у звітному році
Комплексна науково-дослідна тема реалізовувалася науковцями кафедри у трьох дисциплінарних напрямках, які безпосередньо пов’язані зі спеціальностями ОП, які забезпечує кафедра:
     – Філологія: французька мова та література (мово- й літературо-знавство) – очолюють Попович М.М. та Мойсюк В.А.

  – Лінгвістичні дослідження структурно-семантичних і когнітивно-дискурсивних особливостей мовних одиниць у французькій мові у звітний період провадилися викладачами кафедри в галузі історії та теорії граматики, а також стилістики, лексикології та фразеології (разом 8 публікацій). Так, праці Мойсюк В.А. присвячені актуальним проблемам сучасної лінгвістики – питанням диференціації концептів метафори і метонімії у сучасній лінгвістиці та проблемі утворення нових концептуальних значень у фразеологічних одиниць. Результати цих досліджень за звітний період опубліковані у двох наукових статтях, індексованих у наукометричних базах Scopus і Web of Science.
Літературознавчі дослідження на кафедрі здійснює переважно Драненко Г.Ф. За звітний період вони виконувалися в рамках 2 франкомовних наукових проєктів, результатами яких стали доповіді на міжнародних конференціях та публікації французькою мовою в колективних монографіях, що побачили світ у престижних французьких видавництвах:

1) Це участь у міжнародному науковому проєкті Версальського університету та Університету м. Лілль “Золя за залізною завісою” (2019-2021 рр.), де задіяні науковці з 9 країн. Результатом проєкту став перший розділ у колективній монографії (опубліковано у січні 2022 р.).

2) Участь у міжнародному науковому проєкті Лотаринзького університету та Університету Сен-Дені Реюньон «Прочитання життя. Біографічний підхід в гуманітаристиці та суспільствознавстві» (2020-2021 рр.), (наукова лабораторія CREM, Мец, Франція).

 Взято участь у колективній монографії (опубліковано у першому триместрі 2022 р.). Тема дослідження – міфологізація біографії Ґі де Мопассан в передмовах радянських видань його творів.

✑ Філологія: французько-український переклад (перекладознавство) – очолюють доц. Драненко Г.Ф. та доц. Стефурак О.В.

 Кафедральні публікації з тематики перекладу слугують основою різних курсів ОП спеціальності “Французько-український переклад”. А переклад досліджується науковцями кафедри у мовознавчій, літературознавчій та філософській площині, що засвідчують їх публікації у 1 вітчизняному (фаховому) журналі категорії Б, який опублікований у 2021 р., але не увійшов до попереднього звіту, тому подається у поточному році та у 1 закордонному журналі, індексованому у наукометричних базах Scopus.

Зокрема, О.В. Стефурак вивчала стратегії перекладу фразеологічних одиниць.

Г.Ф. Драненко досліджувала наукові досягнення визначних перекладознавців Б. Хефнера, А. Марковіца та П. Кіняра.

✑ Середня освіта: французька мова (методика викладання іноз. мов). – очолюють доц. Руснак Д.А. і доц. Смірнова М.Р.

 Проблема навчання-викладання французької мови стала іншим об’єктом дослідницької діяльності викладачів кафедри, що відбито в 5 кафедральних публікаціях. Медіація рекламних текстів як засіб формування у студентів міжкультурної комунікативної компетентності стала об’єктом дослідження у праці Руснак Д.А, Смірнової М.Р. та Матвєєвої О.О.

 Мойсюк В.А. дослідила «Сторітеллінг як метод навчання іноземної мови у вищій школі», що знайшло відображення у закордонній публікації, індексованій у базі даних Copernicus.

 Наукові доробки Якубовської Н.О. сфокусовані на проблемах дистанційного
навчання та психологічного аспекту організації навчального процесу у вищій школі та відображені у 3 публікаціях, одна з яких у рейтинговому вітчизняному виданні, що входить до наукометричних баз даних Web of Science.

5. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
Міжнародна співпраця з науковими закладами та інституціями реалізується на кафедрі як:

– участь у міжнародних наукових проєктах, результатом яких є закордонні публікації:
 Драненко Г.Ф. – 2 міжнародних наукових проєктів (див. детальніше рубрику: IІ. Наукові результати).

– публікації у престижних французьких журналах:
Паризький журнал Le Grand Continent, заснований науковцями найпрестижнішого у Франції закладу вищої освіти Еколь Нормаль Сюперйер, опублікував інтерв’ю з Галиною Драненко, присвячене історії, літературі та сьогоденню Чернівців та Буковини.
Тематичний номер «L’avenir est-il européen?» (Чи майбутнє за Європою?) паризького інтелектуального тижневика «Le 1» від 4 травня 2022 р. відкривається заголовною статею «Viribus unitis». Її авторка – Галина Драненко, завідувачка кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

–експертиза наукових публікацій в рейтингових закордонних наукових журналах:
Драненко Г.Ф. – рецензування двох статей журналу, який входить до наукометричної бази Scopus, “Lublin studies in modern languages and literature”;

–членство в наукових комітетах зарубіжних наукових журналів і наукових проєктів:
Драненко Г.Ф. – журнал «Questions de communication» (Франція);
Драненко Г.Ф. – науково-експертна комісія проєкту “Переклад та рецепція спадщини Ґюстава Флобера у світі”.

–участь у наукових стажуваннях в закордонних закладах освіти та науки:
 Драненко Г.Ф. Наукове стажування за темою «Художній переклад як парадигма співіснування»” у Науковому Центрі Дослідження Медіацій Лотаринзького Університету (Мец, Франція) з 25 серпня 2022 р. по 24 липня 2023 р.
 Драненко Г.Ф. Наукове стажування за темою «Художній переклад як парадигма співіснування»” (8,5 тижнів) в обсязі 6 кредитів (180 годин) у Науковому Центрі Дослідження Медіацій Лотаринзького Університету (Мец, Франція) з 1 червня по 29 липня 2022 р.
 Драненко Г.Ф. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.
 Стефурак О.В. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец,
Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.

 Стефурак О.В. Introduction à la linguistique de corpus” (Вступ до корпусної лінгвістики), організовані Університетом Гренобль-Альп Онлайн курси “ (6 тижнів з 13.06.2022 р. по 24.07.2022 р.). Сертифікат від 27.07.2022 р.
 Матвєєва О.О. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.
 Руснак Д.А. Проходження онлайн-курсу «MOOC CERTICEscol» в обсязі 30 годин (1 кредит), організованого Університетською агенцію Франкофонія (AUF) та Паризьким університетом Sergy Paris Université з 12.10.2021 р. по 27.12.2021 р. Сертифікат № 5966892932641353
 Руснак Д.А. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.
 Руснак Д.А. Методичне онлайн стажування на сайті Освіторія за темою «НУШ: базова середня освіта» в обсязі 1 кредиту (30 годин) з 15 вересня по 15 жовтня 2022 року.
 Якубовська Н.О. Освітня міжнародна платформа CURSERA, з 06.05.2022 р. по 24.06.2022 р., онлайн-курс, розроблений Технологічним інститутом Карлсруе «Машинний переклад» тривалістю 7 тижнів (7 кредитів).
 Якубовська Н.О. Кафедра іноземних мов і літератур Сучавського університету “Штефан чел Маре” м. Сучава (Румунія), з 04.07.2022 р. по 09.07.2022 р., очне наукове стажування в рамках програми ERASMUS+ в обсязі 1 кредита.
 Якубовська Н.О. Лувенський католицький університет м. Лувен-ла-Нев (Бельгія) з 25.08.2022 р. по 12.08.2022 р., онлайн стажування «Міжнародне літнє стажування з методики викладання французької мови як іноземної, або другої мови» в обсязі 3 кредитів.

участь у науково-рецензійних комісіях (comités scientifiques) міжнародних наукових конференцій:

Драненко Г.Ф. – Congreso Internacional y Laboratorio de Traducción “TRADUCIR AL QUIXOTE”

–участь у діяльності зарубіжних та міжнародних професійних спілок:
Драненко Г.Ф. – членкиня керівного бюро Асоціації “Lettrés-d’union», заснованій при книжковому центрі “Навколо світу” (Лотаринґія, Франція);

 Драненко Г.Ф. – членкиня керівного бюро Європейської Асоціації науковців імені Франсуа Моріака (Іль-де-Франс, Франція);

 Руснак Д.А. – членкиня міжнародної Асоціації викладачів французької мови la FIPF (Париж, Франція);

 Руснак Д.А. – членкиня Франко-української асоціації освіти, культури та солідарності «Обміни Лотарингія — Україна» (ELU, Echanges Lorraine-Ukraine);

 Стефурак О.В. – членкиня Франко-української асоціації освіти, культури та солідарності «Обміни Лотарингія — Україна» (ELU, Echanges Lorraine-Ukraine);

 Матвєєва О.О. – членкиня Франко-української асоціації освіти, культури та солідарності «Обміни Лотарингія — Україна» (ELU, Echanges Lorraine-Ukraine).

Результати співпраці з науковими закладами та інституціями:

 –лекції французьких фахівців для викладачів та студентів кафедри романської філології з французької літератури Моріс Рош: лекції, присвячені програмним авторам з основної мови – М. Пруст, Селін, А. Камю, (жовтень-грудень 2022 р.);
 стажування для студентів у м. Мец «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р. Взяло участь 20 студентів кафедри;
 – навчання студентів кафедри за програмами академічної мобільності в IAE Metz School of Management у Лотаринзькому університеті франко-український диплом з освітньої програми «Менеджмент і міжнародна торгівля» (7 студентів кафедри).

9. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених:
 перелік наукових гуртків, товариств, літстудій та кількість студентів, які беруть участь у роботі, їх досягнення;

✑ На кафедрі функціонують три студентські наукові гуртки, відповідно до трьох дисциплінарних напрямків, які безпосередньо пов’язані зі спеціальностями ОП, які забезпечує кафедра:
1) Lexicon
Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань https://french.chnu.edu.ua/naukovi-hurtky/naukovyi-hurtok-lexicon/ 
Науково-дослідною метою наукового гуртка LEXICON є залучення зацікавленої молоді до наукової діяльності; поглиблене вивчення та обговорення актуальних лінгвістичних питань, пов’язаних із лексичною граматикою, фразеологією, прагматикою мовних одиниць, їх дискурсивним уживанням, когнітивними особливостями породження нових номінативних одиниць тощо; набуття здобувачами вищої освіти навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці; формування навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості; розширення загального та професійного світогляду.

У діяльності гуртка бере участь 12 студентів магістерського та бакалаврського рівнів освіти кафедри романської філології те перекладу.
2) Translatio
Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань https://french.chnu.edu.ua/naukovi-hurtky/naukovyi-hurtok-translatio/ 
Функціонування студентського наукового гуртка спирається на напрацювання сучасних перекладознавчих студій, де переклад вивчається як чинник збагачення рідної мови й культури сприймача чужоземного тексту, тобто об’єктом їх наукового досліду є функціонування та значущість креативної функції перекладу. Дослідницька мета гуртка Translatio – проаналізувати мовні транспозиції та перекладацькі стратегії, задіяні при тлумаченні українською мовою франкомовних текстів різних жанрових та функціональних стилів, щоб осмислити процес перекладу з точки зору його медіативних можливостей.

У діяльності гуртка бере участь 20 студентів кафедри романської філології та перекладу спеціальності «Французько-український переклад» магістерського та бакалаврського рівнів освіти.

3) Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО
Див.: мета, опис і програма діяльності, протоколи засідань https://french.chnu.edu.ua/naukovi-hurtky/naukovyi-hurtok-formuvannia-naukovo-doslidnoi-kompetentnosti-maibutnoho-vchytelia-vykladacha-frantsuzkoi-movy/ 
Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових робіт, тощо ), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів.

У діяльності гуртка бере участь 25 студентів кафедри романської філології та перекладу спеціальності «Середня освіта».

 Впровадження результатів дипломних робіт:

Результати дослідження магістрів сприяють наповненню курсів перекладознавчого, педагогічного та лінгвістичного спрямування, а саме:
• результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 035 Філологія ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Гнатюк І., «Категорія ввічливості у французько-українських перекладах епістолярного дискурсу» (науковий керівник доц. Стефурак О.В.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Практичний курс перекладу основної іноземної мови», «Теорія перекладу», «Переклад текстів різних художніх жанрів», «Переклад ділового мовлення» тощо;

• результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 014 Середня освіта «Французька мова і література та друга іноземна мова» Буженіци Ю. «Методика формування міжкультурної комунікативної компетентності в учнів ЗЗСО з опорою на гумористичний малюнок» (науковий керівник доц. Руснак Д.А.), Гуцу А. «Використання групових форм роботи на уроках французької мови» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Педагогіка з основами пед. майстерності», «Методика навчання іноземної мови та літератури у ЗЗСО», «ІТ сервіси та онлайн ресурси у професійній діяльності вчителя», «Електронні засоби навчання іноземних мов», «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов», «Альтернативні методи викладання іноземних мов», «Ігрові технології навчання» тощо.

• результати магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 035 Філологія «Французька мова і література та друга іноземна мова» Салюк І. «Лексико-граматичні особливості молодіжного сленгу у французькій мові» (науковий керівник доц. Смірнова М.Р.), Грицунік Ю. «Інтернаціоналізми в науковому тексті (на матеріалі франкомовних антропологічних студій)» (науковий керівник доц. Драненко Г.Ф.), Кобаски А. «Кольороназви як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі французьких пісень другої половини ХХ ст. і
початку ХХІ ст.)» (науковий керівник доц. Мойсюк В.А.) можуть бути використані у таких дисциплінах як: «Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту», «Наукові напрями сучасної лінгвістики», «Парадигми сучасної філологічної науки», «Спецкурс “Проблеми когнітивної лінгвістики”, «Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія”».

 Студентські наукові конференції:
• 14 студентів кафедри взяли участь у Студентській науковій конференції Чернівецького національного університету (12–24 квітня 2022 р.). За результатами конференції були опубліковані тези (Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12– 24 квітня 2022 р.). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-тім. Ю. Федьковича, 2022 р.).

Участь та перемоги у конкурсах:
З 2017 р. ЧНУ є асоційованим членом Міжнародної Агенції Франкофонії, що дозволяє здобувачам і викладачам ОП регулярно отримувати інформацію про стажування, конкурси, гранти й стипендії. У 2022 р. Лілія Біла під керівництвом Стефурак О.В. здобула стипендію на перекладацьке стажування на міжнародній радіостанції Radio France International.

 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності