2015

 Монографії вітчизняні
Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя іспанської та французької мов: теорія і практика формування : Колективна монографія / Бігич О.Б., Майєр Н.В., Руснак Д.А., Яковенко-Глушенкова Ж.В. / заг. і наук ред. : Бігич О.Б. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2015. – С. 90−163
Сатиго І. А. Леопольд Седар Сенгор : творець нового типу мовлення : монографія / Ірина Сатиго; вступне слово О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 376 с.
 

Підручники

Гладка В.А., Якубовська Н.О. Cours pratique de français: troisième année = Практичний курс французької мови: третій курс: підручник / В.А. Гладка, Н.О. Якубовська.Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 341 с. (гриф ЧНУ)
Гладка В.А. Cours analytique de français: 1 partie = Аналітичний курс французької мови: 1 частина: підручник. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 96 с.
 

Навчальні посібники

Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Savoir communiquer = Вміти спілкуватися: навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 160 с.
Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Cours pratique de français : niveau débutant = Практичний курс францу­зької мови : початковий рівень: навчальний по­сіб­ник. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 388 с.
Руснак Д.А. Навчання французької мови з використанням новітніх технологій = enseigner le français avec les nouvelles technologies : навч. посіб. / уклад. Д.А. Руснак. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 128 с.
Стефурак О.В. Exercices de traduction littéraire / Вправи з художнього перекладу: навчальний посібник. – Чернівці, Вид-во ПП Кодрючок Д.Б., 2015. – 79 с.
Стефурак О.В. Les figures de rhétorique du français / Риторичні фігури французької мови: навчальний посібник. – Чернівці, Вид-во ПП Кодрючок Д.Б., 2015. – 100 с.
Якубовська Н. О. Мовні аспекти французько-україн­ського перекладу (перша частина) : навч. посіб. / Наталія Якубовська. – Чернівці : Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 224 с. (гриф ЧНУ)
 

Методичні роботи

Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Sachez écouter. Livre d’élève / Умійте слухати. Книга для учня: практикум з аудіювання. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 52 с.
Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Sachez écouter. Livre du professeur / Вмійте слухати. Книга для вчителя: практикум з аудіювання. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 80 с.
Гладка В.А., Кітик Х.М., Николик М.А. Збірник вправ з французької мови для розвитку усного мовлення (5-8 класи). – Вижниця: Черемош, 2015. – 92 с.
 

Публікації у закордонних журналах

Hromyk A. Les stratégies discursives du paratexte des récits de vie littéraires : la transtextualité du biographique / Alina Hromyk // Concordia Discors. Intra- and Intertextuality .— Roumanie: Ştefan cel Mare University Press, 2012.  — № 4. – С. 42‑68
Dranenko G. Le metissage à l’oeuvre dans l’imaginaire messin : de César à Koltès / Galyna Dranenko  // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, mai 2015. — № 32. — P. 6—10.
Dranenko G. La spécularité et la spectralité des identités dans le récit biographique Limonov d’Emmanuel Carrère / Galyna Dranenko  // Écriture et identité. — Paris : Harmattan, 2015. — P. 121—135.
Dranenko G. Autour du Prince jaune de Vassyl Barka : variations hypertextuelles et modélisations axiologiques / Galyna Dranenko // Carrières de témoins de conflits contemporains (3). Les témoins réflexifs, les témoins pollinisateurs. — Nancy : Éditions universitaires de Lorraine, 2015.  — P. 171—193.
Dranenko G. La nostalgie de la Rome mythique dans la pièce de Bernard-Marie Koltès  Le Retour au désert / Galyna Dranenko // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, mai 2015. — № 32. — P. 14—15.
 

Публікації у вітчизняних виданнях

Руснак Д.А. Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у сту­дентів мовних спеціальностей/ Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – №2.– С. 45–49.
Гладка В.А. Еволюція терміну ідіома та його дериватів у фразеологічній науці // Science and Education a new dimension. Philology. – III (9). – Issue: 44. – Budapest, 2015. – P. 34–37.
Гладка В.А. Морфологічні обмеження ФО французької мови як одна із ступеневих ознак їхньої усталеності // Молодий вчений: науковий журнал. – № 2 (17). – 2015. – Ч. 6. – С. 144–147.
Гладка В.А. Проблема когнітивного моделювання номінативних одиниць // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 761. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький націон. ун-т, 2015. – С. 13–22.
Громик А.О. Життєпис як міждисциплінарний об’єкт дослідження гуманітарних наук / Аліна  Громик // ХXІIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. V (173). –С. 5-10.
Драненко Г. Жанрова категорія як прототипна сукупність: функціонування периферійних інстанцій прототипії “Література про Голодомор” / Галина Драненко //  Studia methodologica. —  Тернопіль,  2015. — № 40. — С. 270—280.
Попович М.М. Лінгвофілософські трактування темпорального значення французького прислівника “тaintenant”//// Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць – Вип. 761. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2015. – С. 52—59
Руснак Д.А. Le reportage multimédia comme support de communication pour enseigner l’expression orale au supérieur / Руснак Д.А. // Науковий вісник Черні­вецького університету: Збірник наук.праць. – Вип. 761 : Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – С.65—68
Сатиго І. Сенгор : утопічно-філософські фрейми біографії / І. Сатиго // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред: О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 90. – 296 с. – С. 170–186.
Сопилюк Н. М. Риторичні запитання як синтакси­чний засіб психологізації прози М. Пруста (На матеріалі українського перекладу) / Н. М. Сопилюк // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Черніве­цький нац. ун-т, 2015. – Вип. 761. С. 69 – 72.
Стефурак О. В. Вираження темпоральності у термінах руху у французькій мові/ О. В. Стефурак // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Романо-слов’янський дискурс. Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 761. – С. 76–79.
Сатиго І. Леопольд Седар Сенгор: поет vs політик / І. Сатиго // «Коло»: книгознавчий часопис. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://issuu.com/irynakurylo/docs/16_africa_s. – С. 31–38
Драненко Г. Життєпис як матриця авторського письма: міфо(біо)графічне та міфо(біо)логічне у творах П’єра Мішона / Галина Драненко // Питання літературознавства : [збірник наукових статей / гол. ред. : О. В. Червінська]. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — Вип. 90. — С. 72—97.
Драненко Г. Роман В. Гюґо “Знедолені” як інтертекст п’єси Б.-М. Кольтеса “Західна пристань” / Галина Драненко // XXIII Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. Д. Бураго. — К. : Видавничий дім С. Бураго,  2014.  — Вип.  17.  — Т V (174).  — С. 139—145.
 

Статті у збірниках наукових праць

Сопилюк Н.М. Дем’янчук Я.І. Французькі казуа­тивні конструкції faire+infinitif та способи їх відтворення в українському художньому перекладі. Н. М. Сопилюк, Я. І. Дем’янчук // Сборник научных докладов. Филология, социология и культурология. Наука вчера, сегодня, завтра / Literatura, socjologia i kulturoznzvstwo. Nauka, wczoraj, dziѕ, jutro. Варшава, Польша, 2015.– C. 98 – 99.
Гладка В.А. Постійний контекст як чинник мовної усталеності ФО // Сучасна філологія: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, с. Одеса, 7-8 листопада 2014 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І.В. Ступак; ред. кол.: І.Б. Морозова та ін. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 54–57.

58 учасників з 2 країн (Україна, Росія)

Гладка В. Locution/ phrase (toute) faite / expression : історія становлення термінологічних позначень (на матеріалі французької мови) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і між культурної комунікації (ELLIC 2015): Матеріали ІІ Міжнарод. наук. конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 28–32.

136 учасників із 4 країн (Молдова,Франція,Україна, Росія)

Громик А.О. Панорама українських літерату­рознавчих досліджень функціонування біографічного в літературі // Історіографія науки про літературу: матеріали ХІІ Міжнародної літературознавчої конфе­ренції (25 вересня 2015 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 53.

(73 учасника з країн: Україна, Польща, Франція, Білорусь, Литва, Єгипет)

Громик А.О. Функціонування (авто)біографічного дискурсу в оповіді Ж. Ешноза «Жером Лендон» // «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття» : ІХ  Міжнародних  Чичерінських читаннях (15 – 16 жовтня 2015 р.). – Львів : Львів­ський національний університет імені Івана Франка

(112 учасників з 3-х країн: Україна, Росія, Білорусь)   

Драненко Г. Ролан Барт. Міф проти волі / Галина Драненко // Історіографія науки про литературу : матеріали ХІІ Міжнародної літературознавчої конференції (25 вересня 2015 р.). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. — С. 17— 18.

133 учасника з 8 країн (Німеччина, Польща, Україна, Франція, Єгипет, Білорусь, Литва, Росія)

Кутасевич Г.Я. Ізотопія як спосіб оформлення субстанції змісту // Збірник центру наукових публікацій “Велес” за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: “Актуальні проблеми розвитку світової науки”. – К.: Центр наукових публікацій, 2015. – С. 76-79.

52 учасника з 4 країн (Україна, Росія, Казахстан, Азербайджан)

Кутасевич Г.Я. До питання дистантного розташу­вання суб’єкта та предиката французького речення // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи. – Одеса: Південноукра­їнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. – С. 53-55.

(29 учасників з 3 країн: Молдова, Польща, Україна)

Діана Руснак Зміст професійно-спрямованої медіа­компетентності майбутніх викладачів французької мови / Руснак Д.А.  // Сучасні дослідження з лінгвіст­тики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп.ред. Н.Я.Яцків: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015 – С. 397–398.

136 учасників із 4 країн (Молдова,Франція,Україна, Росія)

Сатиго І. Поет у мундирі науковця : Леопольд Сенгор / І. Сатиго // Історіографія науки про літера­туру : матеріали ХІІ Міжнародної літературознавчої конференції (до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25 вересня 2015 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 104 с. – С. 95–96.

133 учасника з 8 країн (Німеччина, Польща, Україна, Франція, Єгипет, Білорусія, Литва, Росія)

Гладка В.А. Ментальний лексикон як лексико-семантичний компонент мовленнєво-мисленнєвої діяльності індивіда // Лінгвістичні й методологічні основи філологічної підготовки викладача-романіста: Всеукраїн. наук.-практ. конференція: Матеріали / упор. І.С. Кіровська. – Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – С. 23–27.
Князєва Д.А. Эволюция подчинительных союзов цели во французиком и румынском языках // Лінгвістині й методоло­гічні основи філологічної підготовки викладача-романіста. Всеукраїнська науково-практична конфе­ренція: Матеріали. – Дніпропетровськ : Адверта, 2015. – С. 40-41.
Кутасевич Г.Я. Акціональна ізотопів як засіб досяг­нення когерентності тексту // Лінгвістині й методоло­гічні основи філологічної підготовки викладача-романіста. Всеукраїнська науково-практична конфе­ренція: Матеріали. – Дніпропетровськ : Адверта, 2015. – С. 43-46.
Попович М.М. Перформативна гіпотеза як лінгвоког­нітивна рефлексія категорії суб’єктності мови// Матеріли П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів: Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – 17-18 вересня, Одеса, 2015. – С.20-24.
Сопилюк Н. М. Переклад як засіб опосередкованого спілкування / Н. М. Сопилюк // Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали V Всеукр. наук. конф. Романістів, (Одеса, 17-18 вересня. 2015 р.). – C. 84 – 85.
Сопилюк Н. М. Побутові реалії як носій етнокультурної інформації та їх відтворення в українському перекладі / Н. М. Сопилюк // Лінгвістичні й методологічні основи філологічної підготовки викладача-романіста: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – C. 65 – 67.
Стефурак О. В. План референції як суб’єктивний орієнтир в інтерпретації локативного відношення / О. В. Стефурак // Лінгвістичні й методологічні основи філологічної підготовки викладача-романіста: мате­ріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – C. 67 – 70.
Якубовська Н. Вираження аспектуальних значень українських дієслівних префіксів французькою мовою (на матеріалі французького перекладу роману О. Кобилянської “Земля”) / Наталія Якубовська // Структурно-сумантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конфе­реннції романістів. − Одеса: Вид-во КП ОМД, 2015. − С. 88 − 89.
Руснак Д.А. Використання мультимедійного репор­тажу у процесі формування рецептивної комуніка­тивної компетенції у студентів ВНЗ / «інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахів­ця»: матеріали ІІ Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» [Електронний ресурс ] – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – C. 126-128.

Режим доступу до збірн. : http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*8801/

 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Доц. Драненко Г.Ф., студ. 5 курсу Пнівчак А. Способи передачі французькою мовою фоносеман­тичного аспекту Шевченкової поезії // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
Проф. Попович М.М., студ. 5 курсу Ніколаєску С.

Особливості використання детермінативів у текстах рекламного дискурсу // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.

Доц. Руснак Д.А., студ. 5 курсу Павловська А. Застосування елементів методики інтенсивного навчання іноземної мови у середній школі // Мате­ріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
К.ф.н., асист. Сопилюк Н.М., студ. 3 курсу Демянчук Я. Способи передачі французьких кауза­тивних конструкцій «faire + infinitif» (на матеріалі українського перекладу роману Марка  Леві «Voleur d’ombres») // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
Доц. Стефурак О.В., студ. 4 курсу Русу В. Лінгво­культурні особливості перекладу фразеологізмів з компонентом міфонімом з французької мови на українську // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
Доц. Якубовська Н.О., студ. 5 курсу Амарій Д. Особливості перекладу французьких неозначених прикметників українською мовою // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
Доц. Якубовська Н.О., студ. 4 курсу Зоріна Л. Переклад французьких кольоропозначень українсь­кою мовою // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2015.
 

Робота в редколегії наукових видань

Гладка В.А. – відповідальний секретар. Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс»
Попович М.М. – науковий редактор. Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс»
Попович М.М. – член редколегії.  Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис «Буковинський журнал»
 

Організація наукових конференцій

Попович М.М. –  член редколегії.  ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства  і міжкультурної комунікації»\
Попович М.М. –  член редколегії.  V Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства»