2013

Монографії вітчизняні
Руснак Д.А. електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації : Колективна монографія / Бігич О.Б., Волошинова мМ.М., Мацнєва О.А. та інш. / Заг. і наук. ред.. : Бігич О.Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012.
 

Навчальні посібники

Матвєєва О.О. Французька мова : навч. посібник / О.О. Матвєєва. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2013.
Сатиго І.А. Французька мова : навч. посібник / укл. І.А.Сатиго. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.
 

Публікації у закордонних журналах

Dranenko G. Holodomor en régime littéraire : de la répétition à l’itérativité / Galyna Dranenko // Carrières de témoins de conflits contemporains (I). Les témoins itératifs. — Nancy : Éditions universitaires de Lorraine, 2013.  P. 101—128.
Dranenko G. Mykola Khvylovyi : la voie/voix à travers le silence / Galyna Dranenko // Le Silence en littérature. De Mauriac à Houellebecq. — Paris : Harmattan, 2013. — P. 239—258.
Dranenko G. Poésie sans frontières : Vassyl Stouss / Galyna Dranenko // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, janvier 2013. — № 29. — P. 29—32.
Dranenko G. Nouvelles publications de nos membres / Galyna Dranenko // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, janvier 2013. — № 28. — P. 33.
 

Публікації у вітчизняних       фахових виданнях

Вацеба Р. В. Частиномовна концепція у пікардійських граматиках / Р. В. Вацеба // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 645. – С.19–24.
Гладка В. А. Структурно-синтаксичний підхід у вивченні колокацій (на матеріалі французької мови) / В. А. Гладка // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Вип. 39. – 2013. – С. 16-20.     
Кутасевич Г. Я. Семантична варіативність французьких безособо-вих речень / Г. Я. Кутасевич // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 645. – С.30–33.
Попович М. М. Лінгвофілософські витоки мовної проблематики категорії часу / М. М. Попович // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць – Вип. 645. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 10- 14.
Руснак Д. А. Формування медіакомпетенності майбутніх викладачів французької мови / Д. А. Руснак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. – Вип. 645: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – С.105-108.
Сопилюк Н. М. Про способи відтворення лексичних повторів як засобів ритмізації прустівської прози в українському художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 645. – С.74–77.
Стефурак О. В. Антропо-центричність мовної концептуалізації простору / О. В. Стефурак // Науковий вісник Чернівецького національного уніве-рситету. Романо-слов’янський дискурс. Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 645. – С. 49–53.
Стефурак О. В. Когнітивно-прагматичні особливості концептуалізації фронта-льного напрямку у французькій мові / О. В. Стефурак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». Вип.34. – 2013. – С. 230-231.
 

Статті у збірниках наукових праць

Попович М. М. Синергетика, лінгвосинергетика і мова як об’єкт синергетичного вивчення / М. М. Попович // Теорія і практика наукового дискурсу: філологія, лінгводидактика –  Харківськи нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2013.–  С. 125 – 133.
 

Матеріали конференцій

Гладкая В. А. Проблема семантического соотношения фразеологических единиц со словом (на материале французского языка) / В. А. Гладкая // IV Междунар. конф., посвященная проблемам общественных наук: Междунар. науч-практ. конф., г. Москва, 26 января 2013 г. – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 17 – 20.
Dranenko G. Limonov d’Emmanuel Carrère. Et si nous étions tous des sujets et des agents doubles… / Galyna Dranenko // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, janvier 2013. — № 28. — P. 22—23.
Гладка В. А. Запам’ятовування як одна з когнітивних умов ідіоматичності ФО (на матеріалі французької мови) / В. А. Гладка //  Лінгвокогнітологія і мовні структури: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2013 р. / [під заг. ред. Ю.О. Шепеляв] – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 55 – 58.
Гладка В . А. Контекстно-орієнтований і статистичний підходи до вивчення колокацій у сучасній лінгвістиці / В. А. Гладка //   Материалы Междунар. конференції “Наука в информационном обществе”, 21 июля 2013 р. – Донецк: Научно-информационный центр “Знание”, 2013. – Ч. 1. – С. 109-113.
Руснак Д. А.  Використання академічного блогу в організації навчання французької мови студентів вищої школи / Руснак Д.А.  //  Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали   ІІІ Міжнар. наук. конф., 23-24 квіт.2013р., –  Горлівка: Вид-во ГПМДВНЗ «ДДПУ»,  2013. Ч.2 . – С. 200 -202.
Вацеба Р. В. Частиномовна теорія в науковій парадигмі / Р. В. Вацеба // Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. Романістів, (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Дніпропетр.  нац. ун-т ім. О. Гончара, 2013. – С.117-118.
Гладка В. А. Підхід “Смисл ↔ Текст” у вивченні колокацій (на матеріалі французької мови) / В. А. Гладка // Матеріали ІV Всеукр. наук. конференції романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”, 10-11 жовтня 2013р. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С. 46-48.
Громик А. О. Ґенеза автобіографічного жанру у франкомовному літературознавчому просторі / А. О. Громик // Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. Романістів, (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Дніпропетр.  нац. ун-т ім. О. Гончара, 2013. – С.158-160.
Князева Д. А. Становление системы союзов в западной и восточной Романии (на материале французского и румынского языков) / Д. А. Князева // Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. Романістів, (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Дніпропетр.  нац. ун-т ім. О. Гончара, 2013. – С.158-160.
Попович М. М. Чи належить мовна система до класу саморегулюючих систем / М. М. Попович // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів.– Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С.24-30.
Сопилюк Н. М. Про віртуозність ідіостилю А. Перепаді / Н. М. Сопилюк // Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. Романістів, (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Дніпропетр.  нац. ун-т ім. О. Гончара, 2013. – С.164–165.
Сопилюк Н. М. Системні розбіжності між мовами як чинник застосування лінгвокультурної адаптації у художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Вісник луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки), 2013.– №14 (273). – С.126–131.
 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Доц. Вацеба Р. В., студ. 4 курсу Ватаманюк О. Французькі прислів’я та спроба підходу до їхньої лексико-семантичної класифікації // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2013.
Доц. Гладка В. А., студ. 5 курсу Педурару М. Функціонально-прагматичні особливості евфемістичної лексики політичного дискурсу
Доц. Драненко Г. Ф., студ. 3 курсу Пнівчак А. Мовностилістичні трансформації при перекладі українською мовою франкомовних поезій у прозі
Доц. Кутасевич Г. Я., студ. 4 курсу Мочарська Л. Суб’єктна актантність у адміністративному дискурсі
Проф. Попович М. М., студ. 4 курсу Незвеська А. Питальні та окличні речення в епістолярній спадщині Наполеона
Проф. Попович М. М., студ. 3 курсу Ніколаєску С. Про лінгвостилістичну роль категорії детермінованості/ недетермінованості у текстах рекламного дискурсу
Проф. Попович М. М., студ. 4 курсу Ліщина Т. Синтаксичні структури заголовків у газетних

публікаціях та їх інтерпретації в сучасних дослідженнях

Проф. Попович М. М., студ. 4 курсу Русу А. Гійомівський та традиційний погляди на часи індикативу
Доц. Руснак Д. А., студ. 4 курсу Раца Л. Методика формування мовленнєвих вмінь читання художніх текстів французькою мовою в учнів старших класів
Доц. Смірнова М. Р., студ. 4 курсу Галаса Н. Прикметники моральної оцінки у романі Франсуа Моріака «Гадючник»
Доц. Смірнова М. Р., студ. 4 курсу Лупу Н. Методи і прийоми викладання усного мовлення в загальноосвітній школі
Доц. Смірнова М. Р., студ. 4 курсу Фломіна І. Концепт людини у романі Антуана де Сент-Екзюпері «Планета людей»
Асист. Сопилюк  Н. М., студ. 4 курсу Мінелюк В. Французькі побутові реалії в українському перекладі

(на матеріалі твору Ф. Стендаля ,,Червоне і чорне”)

Асист. Сопилюк  Н. М., студ. 3 курсу Саган Х. Про прийоми відтворення ксенізмів у французько-українському перекладі (на матеріалі роману Фредеріка Беґбеде Windows on the World”)
Доц. Стефурак О. В., студ. 4 курсу Антонюк Л. Типологія перекладацьких помилок (на матеріалі автоматизованих перекладів)
Доц. Стефурак О. В., студ. 3 курсу Гетманчук К. Гіперо-гіпонімічні відповідники лексичних одиниць у франко-українських перекладах
Доц. Стефурак О. В., студ. 4 курсу Гогоман І. Лінгвопрагматичні особливості аргументації у сучасному французькому політичному дискурсі
Доц. Стефурак О. В., студ. 3 курсу Капсамун А. Особливості відтворення порівнянь у франко-українських перекладах
Доц. Якубовська Н. О., студ. 3 курсу Амарій Д. Особливості перекладу неозначеного артикля українською мовою
Доц. Якубовська Н. О., студ. 4 курсу Кіруца Є. Лексико-граматичні значення Imparfait та їхнє вираження в українській мові
Доц. Якубовська Н. О., студ. 4 курсу Макренюк Г. Особливості перекладу французьких присвійних прикметників українською мовою
 

Робота в редколегії наукових видань

Попович М. М. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 645. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2013.
Гладка В. А. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 645. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2013.
 

Організація наукових конференцій (члени оргкомітету)

Попович М. М. Структурно-семнатичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. Романістів, (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Дніпропетр.  нац. ун-т ім. О. Гончара, 2013.