Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів

Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін

Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про індивідуальний графік навчання студентів

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у системі формальної освіти)

Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб

Положення про технологію електронного навчання

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності

Положення про діяльність у сфері інтелектуальної власності

Правила академічної доброчесності

Положення про користування гуртожитками студентського містечка

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату