Науковий гурток

Науковий гурток

«Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО»

для студентів спеціальності 014 «Середня Освіта» кафедри романської філології та перекладу ЧНУ імені Юрія Федьковича

Керівники: к. пед. н., доц. Руснак Д.А., к. філ. н., доц. Смірнова М.Р.

Мета і завдання наукового гуртка:

Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових робіт, тощо ), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів.

Основними завданнями наукового гуртка є:
–  сприяти формуванню у майбутніх вчителів французької мови науково-дослідної компетентності в галузі методики навчання мови і культури;

– підтримувати та розвивати наукові інтереси у студентів зі спеціальності 014 «Середня Освіта» кафедри романської філології та перекладу;

– сприяти написанню наукових студентських робіт (статей, тез доповідей, курсових тощо);
–  організовувати та проводити лекції,  семінари, круглs  столі  з тем наукових досліджень студентів.
 

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р.:

  • Ознайомлення з вимогами до написання наукових робіт у галузі методики навчання мови і культури у ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2020-2021 н.р. (жовтень 2020).

Відповідальна: Д.А. Руснак

  • Лекція на тему «Академічна доброчесність під час написання наукових робіт» (листопад 2020)

Відповідальна: М.Р. Смірнова

  • Презентація робіт студентів – членів гуртка на тему «Формування франкомовної комунікативної компетентності в учнів ЗЗСО: система вправ» ( грудень 2020)

Відповідальна: Д.А. Руснак

  • Організація та написання статей, тез доповідей для студентських конференцій з методики навчання мови і культури. (березень 2021)

Відповідальні: Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова

  • Підготовка до захисту наукових робіт (курсових) (квітень 2021)

Відповідальна: Д.А. Руснак

  • Підведення підсумків роботи наукового гуртка за 2020-2021 н.р. (травень 2021)

Відповідальні: Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №2 від 30 вересня 2020р.

Протокол № 1 від 20.10.2020

Протокол № 2 від 29.11.2020

04.03.21 відбулося засідання наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов ЧНУ імені Юрія Федьковича, присвячене вивченню принципів розбудови Нової Української школи та про застосування прийомів педагогіки Марії Монтесорі для реалізації компетентнісного підходу до навчання та виховання дітей. У ході обговорення було наголошено, що основою навчання та виховання НУШ має бути методика, що сприятиме формуванню високоосвіченої особистості, націлена на розвиток її компетентностей в усіх галузях життя. Серед багатьох технік та прийомів навчання і виховання необхідно обирати в першу чергу такі, що дають можливість розвивати творчий потенціал, самостійність та відповідальність учнів.

Протокол №3 від 4.03.2021

Протокол №4 від 29.03.2021

Протокол № 1 від 23.09.2021

Протокол № 2 від 25.10.2021