Науковий гурток «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя / викладача французької мови»

Науковий гурток

«Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя / викладача французької мови»

Керівники: к. пед. н., доц. Руснак Д.А., к. філ. н., доц. Смірнова М.Р.

Мета і завдання наукового гуртка:

Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя / викладача французької мови» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових та магістерських робіт, тощо), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів.

Основними завданнями наукового гуртка є:
–  сприяти формуванню у майбутніх вчителів / викладачів французької мови науково-дослідної компетентності в галузі методики навчання мови і культури;

– підтримувати та розвивати наукові інтереси у студентів в галузі викладання іноземних мов ;

– сприяти написанню наукових студентських робіт (статей, тез доповідей, курсових та магістерських робіт, тощо);
–  організовувати та проводити лекції,  семінари, круглі  столі  з тем наукових досліджень студентів.