Науковий гурток

Науковий гурток

«Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО»

для студентів спеціальності 014 «Середня Освіта» кафедри романської філології та перекладу ЧНУ імені Юрія Федьковича

Керівники: к. пед. н., доц. Руснак Д.А., к. філ. н., доц. Смірнова М.Р.

Мета і завдання наукового гуртка:

Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових робіт, тощо ), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів.

Основними завданнями наукового гуртка є:
–  сприяти формуванню у майбутніх вчителів французької мови науково-дослідної компетентності в галузі методики навчання мови і культури;

– підтримувати та розвивати наукові інтереси у студентів зі спеціальності 014 «Середня Освіта» кафедри романської філології та перекладу;

– сприяти написанню наукових студентських робіт (статей, тез доповідей, курсових тощо);
–  організовувати та проводити лекції,  семінари, круглs  столі  з тем наукових досліджень студентів.