КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (рівень вищої освіти «БАКАЛАВР» денна та заочна форми навчання )

СТРУКТУРА БІЛЕТА

ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ рівня вищої освіти «БАКАЛАВР»

денна та заочна форми навчання

КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Схвалено на засіданні методичної ради факультету іноземних мов (протокол № 4 від 28.02.2019 року).

Спеціальності

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»

035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)»

014.02. «Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька))»

Кількість білетів – 25

Відповідь оцінюється предметною комісією за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за відповіді на питання:

1 – тестові завдання – 15,

2 – теоретичне – 30,

3 – філологічний /доперекладацький аналіз тексту – 30,

4 – реферування української газетної статті іноземною мовою – 25.

 

Струкутура екзаменаційного білета:

  1. 15 лексико-граматичних тестових завдань (15 балів);
  2. Теоретичне питання (1-4 теоретичні дисципліни на вибір кафедри залежно від змісту тестових завдань; має бути загалом охоплено 4 теоретичні дисципліни; спрямування у філологічному та перекладацькому аспектах – для спеціальності «Філологія»; 2 теоретичні дисципліни методичного та 2 філологічного спрямування для спеціальності «Середня освіта») (30 балів);
  3. Філологічний аналіз тексту – для спеціальностей «Середня освіта» / «Філологія» ОП «Англійська мова і література та друга іноземна мова»,

Доперекладацький аналіз тексту – для спеціальностей «Філологія» ОП «Англійсько/німецько/французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» (30 балів);

  1. Реферування української газетної статті іноземною мовою (25 балів).

КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей студентів

факультету іноземних мов для атестації освітнього рівня “Бакалавр”

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей

 

014.02. «Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька))»

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»

Критерії оцінювання відповідей на питання №1 (тестові завдання):

Загальна кількість тестових завдань у білеті – 15. Студент отримує 1 бал за кожну вірну відповідь. Максимальна кількість балів – 15.

 

Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання №2 (теоретичне):

Бали Характеристика відповіді
26-30 студент вичерпно висвітлює теоретичне питання; чітко і конкретно визначає головні моменти, логічно структурує відповідь; наводить адекватні різноманітні приклади; вживає адекватні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь;
21-25 студент достатньо повно висвітлює теоретичне питання; правильно виокремлює головні моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте відповідь має незначні неточності та помилки;
16-20 студент неповно висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
9-15 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;
1-8 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; викладає недостатній для висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює головні думки; не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має велику кількість значних помилок.

 

Відповіді на питання №3–4 мають практичний характер та передбачають демонстрацію умінь реалізації вивчених теоретичних положень та опанованих практичних навичок.

Критерії та параметри оцінювання відповідей

на питання 3 (філологічний аналіз тексту):

Бали Характеристика відповіді
26-30 студент здійснює вичерпний філологічний аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно визначає, систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь;
21-25 студент здійснює достатньо повний філологічний аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; коректно визначає, систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; відповідь має незначні неточності, огріхи та помилки;
16-20 студент здійснює коректний, але з деякими недоліками/помилками філологічний аналіз автентичного художнього тексту; загалом визначає, систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; вірно, але неповно інтерпретує зміст і деталі; наводить приклади; вживає доречні лексико-граматичні структури; логічно будує відповідь; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
9-15 студент здійснює коректний, але частковий / з деякими недоліками філологічний аналіз автентичного художнього тексту, припускаючись як незначних, так і значних помилок; визначає основні мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; частково інтерпретує зміст і деталі; дещо нелогічно структурує відповідь; наводить часткові приклади; вживає не зовсім коректні лексико-граматичні структури; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
1-8 студент здійснює поверховий / із значними огріхами й недоліками філологічний аналіз автентичного художнього тексту, припускаючись значних помилок; некоректно визначає і аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; частково інтерпретує зміст і деталі; нелогічно структурує відповідь; наводить недостатню кількість прикладів або наводить не релевантні/неправильно обрані приклади; вживає некоректні лексико-граматичні структури; відповідь має велику кількість значних помилок.

Критерії та параметри оцінювання відповідей

на питання 4 (реферування газетної статті):

Бали Характеристика відповіді
24-25 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних деталях; вживає різноманітні коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 3 незначних мовних помилок та виправляє їх самостійно;
21-23 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних деталях; вживає коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 5 незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно;
16-20 студент здійснює в загальному адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, частково наголошуючи на головних деталях; вживає адекватні лексико-граматичні структури; допускає не більше 7 незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно, та 1-3 помилки, які виправили члени комісії;
9-15 студент здійснює частково адекватний переклад і реферування газетної статті; частково узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошуючи на головних деталях; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; допускає 8-12 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють переважно члени комісії;
1-8 студент здійснює частково неадекватний із значними огріхами й недоліками переклад і реферування газетної статті; не узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошує на головних деталях; вживає велику кількість некоректних лексико-граматичних структур; допускає 13-20 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють члени комісії.

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей студентів

факультету іноземних мов для атестації освітнього рівня “Бакалавр” денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальностями:

 

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»

035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)»

 

Критерії оцінювання відповідей на питання №1 (тестові завдання):

Загальна кількість тестових завдань у білеті – 15. Студент отримує 1 бал за кожну вірну відповідь. Максимальна кількість балів – 15.

 

Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання №2 (теоретичне):

Бали Характеристика відповіді
26-30 студент вичерпно висвітлює теоретичне питання; чітко і конкретно визначає головні моменти, логічно структурує відповідь; наводить адекватні різноманітні приклади; вживає адекватні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь;
21-25 студент достатньо повно висвітлює теоретичне питання; правильно виокремлює головні моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте відповідь має незначні неточності та помилки;
16-20 студент неповно висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
9-15 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;
1-8 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; викладає недостатній для висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює головні думки; не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; відповідь має велику кількість значних помилок.

 

Відповіді на питання №3–4 мають практичний характер та передбачають демонстрацію умінь реалізації вивчених теоретичних положень та опанованих практичних навичок.

Критерії та параметри оцінювання відповідей

на питання 3 (доперекладацький аналіз тексту):

Бали Характеристика відповіді
26-30 студент здійснює вичерпний доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь;
21-25 студент здійснює достатньо повний доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; відповідь містить незначні неточності, огріхи та помилки;
16-20 студент здійснює коректний, але з деякими недоліками/помилками доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; відповідь містить деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
9-15 студент здійснює частковий / з деякими недоліками доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; частково інтерпретує зміст і деталі; неповно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; наводить не цілком адекватні приклади; вживає не цілком коректні лексико-граматичні структури; дещо нелогічно будує відповідь; відповідь містить деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;
1-8 студент здійснює поверховий / із значними огріхами й недоліками доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; частково інтерпретує зміст і деталі; неповно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; нелогічно структурує відповідь; наводить недостатню кількість прикладів або наводить нерелевантні/неправильно обрані приклади; вживає некоректні лексико-граматичні структури; відповідь містить велику кількість значних помилок.

Критерії та параметри оцінювання відповідей

на питання 4 (реферування газетної статті):

Бали Характеристика відповіді
24-25 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних деталях; вживає різноманітні коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 3 незначних мовних помилок та виправляє їх самостійно;
21-23 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних деталях; вживає коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 5 незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно;
16-20 студент здійснює в загальному адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, частково наголошуючи на головних деталях; вживає адекватні лексико-граматичні структури; допускає не більше 7 незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно, та 1-3 помилки, які виправили члени комісії;
9-15 студент здійснює частково адекватний переклад і реферування газетної статті; частково узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошуючи на головних деталях; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; допускає 8-12 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють переважно члени комісії;
1-8 студент здійснює частково неадекватний із значними огріхами й недоліками переклад і реферування газетної статті; не узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошує на головних деталях; вживає велику кількість некоректних лексико-граматичних структур; допускає 13-20 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють члени комісії.

 

За результатами оцінки відповідей виставляється оцінка відповідно до шкали оцінювання:

 

За шкалою ECTS За національною системою За системою навчального закладу
A 5 (відмінно) 90-100
B 4 (добре) 80-89
C 4 (добре) 70-79
D 3 (задовільно) 60-69
E 3 (задовільно) 50-59
FX 2 (незадовільно) з можливістю перескласти 35-49
F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом 0-34