Монографії

Попович М.М. Детермінованість / недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови): монографія / М.М. Попович. – Чернівці: Рута, 2001. – 347 с.


Драненко Г.Ф. Міф як форма сенсу та сенс форми. Міфокритичне прочитання творів Б.М. Кольтеса: монографія / Г.Ф. Драненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 440 с.


Руснак Д.А. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації : Колективна монографія / Бігич О.Б., Волошинова М.М., Мацнєва О.А. та інш. / Заг. і наук. ред.. : Бігич О.Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с.


Руснак Д.А. Сценарії позааудиторних заходів для студентів-філологів // Теорія і практика проведення позакласної роботи з іноземної мови: сценарії французькою й іспанською мовами: Колективна монографія / Бігич О.Б., Майер Н.В., Руснак Д.А./ за заг.і.наук.ред. Бігич О.Б. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016 . – С. 44 – 76.


Бігич О.Б. та інші. Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: колективна монографія / О.Б. Бігич, Д.А. Руснак, В.В. Стрілець, Т.І. Коробейнікова, О.В. Ярошенко, В.Д. Ігнатенко / заг. і наук редактор О.Б.Бігич. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – 160 с.


Драненко Г.Ф., Сатиго І.А. Література та переклад: від поетики до етики. – Чернівці: «Місто», 2016. – 184 с.


Сатиго І.А. Леопольд Седар Сенгор: творець нового типу мовлення: монографія / Ірина Сатиго; вступне слово О. Червінської. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 376 с.