2016

Монографії вітчизняні
Драненко Г.Ф., Сатиго І.А. Література та переклад:  від поетики до етики. – Чернівці: «Місто», 2016. – 184 с.
Руснак Д.А. Сценарії позааудиторних заходів для студентів-філологів // Теорія і практика проведення позакласної роботи з іноземної мови: сценарії французькою й іспанською мовами: Колективна монографія / Бігич О.Б., Майер Н.В., Руснак Д.А./ за заг.і.наук.ред. Бігич О.Б. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016 . – С. 44 – 76.
 

Навчальні посібники

В. Гладка, Н. Сопилюк Sachez écouter. Livre du professeur / Умійте слухати. Книга для вчителя: практикум з аудіювання. / Гладка В., Сопилюк Н. – Чернівці: Родовід, 2015. – 80 с.
В. Гладка, Н. Сопилюк Sachez écouter. Livre d’élève / Умійте слухати. Книга для учня: практикум з аудіювання. / Гладка В., Сопилюк Н – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – с 45.
Гладка В.А., Якубовська Н.О. Практичний курс французької мови : навчаль­ний посіб­ник / В.А. Гладка, Н.О.Якубовська; вид. 2-е допов. і виправл. – Чернівці: Видавничий Дім «Родо­від», 2016. – 424 с.
 

Публікація в українських фахових виданнях

Гладка В.А. Лінгвокультурологічний підхід у вивченні фразеологізмів французької мови // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Вип. 1 (35). – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2016. – С. 41–46.
Гладка В.А. Місце фразеологічної номінації у типології номінативних процесів (на матеріалі французької мови) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 76–83.
Гладка В.А. До питання про наукову інтерпретацію поняття колігації у сучасному мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Київський ун-т, 2015. – Вип. 1(52). – С. 143–152.
Попович М.М,. Про сакралізацію мовної категорії особи  // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 32-37.
Сопилюк Н. Перекладознавчі підходи до тлумачення терміну “адаптація”. / Н. Сопилюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Родовід, 2016. – С. 260 – 263.
Фенюк Л.Д. Функціональні особливості заперечення у художньому дискурсі (на матеріалі французької мови) / Л.Д. Фенюк // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: Матеріали міжнародної науково-практична конференції: м. Львів, 11-12 березня 2016р. – Л.: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С.137-140.
Якубовська Н.О. Проблеми термінологічного розмежування понять “префікс” та “преверб” / Н. О. Якубовська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журн. – Вип. 11–12, Ч. 2.  – Чернівці: Вид. дім «Родовід», 2016. − С. 331–335.
Якубовська Н.О. Генетична спорідненість українських і французьких превербів та специфікація їхніх функцій / Н. О. Якубовська // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал − Вип. 7. − Одеса, 2016 − С. 246–250.
 

Статті у збірниках наукових праць

Фенюк Л.Д. Функціонування імпліцитних форм французького заперечення/ Л.Д. Фенюк //Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI столітті: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 березня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С.71-75.
 

Матеріали конференцій

Colloque international « Flaubert sans frontières : les traductions des œuvres de Flaubert » – 2 et 3 juin 2016

Galyna Dranenko (Tchernivtsi, Ukraine) : « Les implications poétiques et politiques des retraductions des œuvres de Gustave Flaubert en URSS »

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?colloque-international-flaubert.html

Руснак Д.А.   Utilisation du reportage multimédia pour l’enseignement / apprentissage de l’expression monologique en FLE. / Economics, science, education : integration and synergy : materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016 ) ; in 3 V. – V. 2 – K.: Publishing outfit « Centre of aducational literature », 2016. – P. 43-44
Сопилюк Н. М. Рольова гра на занятті іноземної мови як елемент формування комунікативних компетенцій студентів економічних спеціальностей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір економічного поступу регіону». – Чернівці, 2016. – C. 258 – 260. (у співавторстві з Мороз А.В.)
 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

К.ф.н., доц. Гладка В.А.,  студ. 4 курсу Апакіцей Г. Апрокси­матори як показники категорії приблизності (на матеріалі французької мови)
К.ф.н., доц. Гладка В.А., студ. 4 курсу Деліцой А. Типологія французьких загадок за тематикою
К.ф.н., доц. Гладка В.А., студ. 3 курсу Кузнецова А. Мовна природа ФО (на матеріалі французької мови)
К.ф.н., доц. Князєва Д.А., студ. 3 курсу Карунту В. Типи та форми артикля у французькій та румунській мовах // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
Д.ф.н., проф. Попович М.М., студ. 4 курсу Проць О. Детермінативи в усному мовленні (на матеріалі теледебатів Н. Саркозі і Ф. Олланда) // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
Д.ф.н., проф. Попович М.М., студ. 4 курсу Урсакі О. Мовні засоби вираження емоцій у творі Еріка Шмідта «Oscar et la dame rose» // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Смірнова М.Р., студ. 4 курсу Іліуц О. Використання символів-орнітонімів у французькій мовній картині світу // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Сопилюк Н.М., студ. 4 курсу Демянчук Я. Способи передачі французьких інфінітивних конструкцій laisser + infinitif в українському художньому перекладі (на матеріалі роману Марка Леві “Le premier jour” // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016. – C. 81 – 82.
К.ф.н., доц. Стефурак О.В., студ. 4 курсу Свінціцька  Т. Перекладацька стратегія прийому вилучення // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Якубовська Н.О., студ 4 курсу Батрановська К. Відтворення діалектизмів фільму «Bienvenue chez les Ch`tis» в українській версії «Лашкаво прошимо» // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Якубовська Н.О., студ 3 курсу Берегеч Л. Субтитрування як особливий вид аудіові­зуального перекладу // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Якубовська Н.О., студ 5 курсу Зоріна Л. Переклад дієслівних кольоропозначень з французької мови на українську (на матеріалі українських перекладів творів французької літератури) // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
К.ф.н., доц. Якубовська Н.О., студ 3 курсу Лобунець В. Особливості та проблеми послідовного перекладу // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці, 2016.
 

Робота в редколегії наукових видань

Гладка В.А. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс (відповідальний секретар)
Попович М.М. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс (головний редактор)