2014

Монографії вітчизняні
Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: Колективна монографія / О.Б. Бігич, Д.А. Руснак та інші; [за заг. І наук. Ред. О.Б.Бігич]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 148 с.
Сатиго І. Топос колоніальної провінції у формуванні постколоніальної картини світу: за сенегальським класиком Леопольдом Сенгором / Сатиго І // Імператив provincia : [колективна монографія] / упорядк. О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 320 с. – С. 136–148.
 

Підручники

Історія граматики французької мови : підручник  / М.М. Попович. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2014. – 317 с.
 

Навчальні посібники

Гладка В.А., Кулібаба Л.В., Лопатюк І.І., Чер­няв­ська Е.Р. Pif apprend le français: навчальний посібник. – Вижниця, 2014. – 208 с.
Писемне мовлення (перша частина): навч. посіб. / укл. Н.О.‍ Якубовська.‍− Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012.‍− 120 с.
Французька мова : навч. посібник для студентів III-IV курсів, що вивчають французьку як третю іноземную – О.О. Матвєєва. – Чернівці, 2014. – 206 с.
Rousnak D.A. Livre de lecture guidée. KAMO, l’idée du siècle (de Daniel Pennac) : навч. посіб. // Бібліотечка журналу «Іноземні мови». – Вип. 2/2014. – К. : Ленвіт, 2014. – 64 с.
 

Методичні роботи

Gladka V. Prononcer bien. Mais comment ? : cahier d’activités : навчально-методичний посібник. – Чернівці : Видавничий Дім “Родовід”, 2014. – 80 с.
 

Публікації у закордонних журналах

Гладкая В.А. Nature scalaire du fige­ment lexical: restrictions paradigma­tiques des unités phraséologiques // Молодой ученый. – Казань: ООО «Издательство Молодой ученый», 2014. – № 4 (63). – С. 1203–1207.
Dranenko G. Le mythe comme intertexte dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès : approche intertextuelle et mythocritique / Galyna Dranenko // Concordia Discors vs Discordia Concors. Comparatistica. — Suceava : Stefan cel Mare University Press, 2011. — P. 135—162.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-f792bd24-2a9d-4f8b-afa3-0de11a2d4c03?q=bwmeta1.element.cejsh-93d117db-cf5b-4460-9acb-1ad0e8fb0613;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Dranenko G. La langue de l’Imaginaire dans La Nuit juste avant les forêts. Quand la productivité mythique rencontre la création stylistique et les manières d’être / Galyna Dranenko //  Bernard-Marie Koltès. Les registres d’un style [dir. André Petitjean]. — Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 2014. — P. 71—85.

http://eud.u-bourgogne.fr/402-bernard-marie-koltes-9782364410893.html

Dranenko G. Le Holodomor dans les œuvres des écrivains de la « Renaissance fusillée » : déqualification, oubli et palingénésie du témoin // Carrières de témoins de conflits contemporains (2). Les témoins consacrés, les témoins oubliés. — Nancy : Éditions universitaires de Lorraine, 2014.  — P. 207—236.

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100767920&fa=sommaire

Сатыго И. Влияние африканских ритмических приемов на региональный тип современной франкофонной версификации / И. Сатыго // Paradigmata poznání – Praha : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – № 2. – S. 200–209.
Гладкая В.А. Семантический подход к изучению коллокаций (на мате­риа­ле французского языка) // Проблемы лингвистики и лингводидактики: международный. сб. науч. ст. / под ред. С.А. Моисеевой, Л.Г. Петровой. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. ІІ. – С. 24–31.
Dranenko G. La balade irlandaise de Pierre Michon // Intervoix. Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, juin 2014. — № 30. — P. 8—11.

http://associationeuropeennefrancoismauriac.blogspot.fr/2014/06/intervoix-n-30.html

 

Публікації у вітчизняних фахових виданнях:

Вацеба Р. В. Багатоплановий підхід до виокремлення класів слів у роботах В. Г. Гака : нові теорії частин мови (критика і актуальність) / Р. В. Вацеба // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / ред.­кол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 23–33.
Гладка В.А. Синтаксичні тран­сфор­мації як засіб визначення ступеня ста­лості ФО французької мови // Нау­ковий вісник Чернівецького уні­вер­ситету: збірник наук. праць. Ро­ма­но-слов’ян­сь­кий дискурс. – Чер­нів­ці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – Вип. 678. – С. 3-10.
Гладка В.А. Основні семантичні фак­то­ри некомпозиційності ФО фран­цузь­кої мови // Науковий вісник між­на­­род­ного гуманітарного універ­си­те­ту. Се­рія: Філологія. – Одеса: Видав­ни­чий  дім “Гельветика”, 2014. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 68–71.
Гладка В.А., Паневник Р. Фонетико-морфологічні способи творення арго­тичної лексики сучасної французької мо­ви // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / ред.­кол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 41–51.
Громик А.О. Перша світова війна в романі Жана Ешноза “14” / А. О. Громик // Кременецькі компаративні студії : [збірник наукових праць / ред.: Чик Д. Ч., Пасічник О. В.]. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2014. – Вип. IV. – С. 181–188.
Драненко Г. Автор, наратор і протагоніст як агенти й суб’єкти перетину та перестанови (само)ідентичностей у сучасному біографічному дискурсі (на матеріалі французької літератури) / Галина Драненко // Питання літературознавства : [збірник наукових статей / гол. ред. : О. В. Червінська]. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. — Вип. 88. — С. 89—105.
Драненко Г.Ф.,  Руснак Д.А. Дидактичні властивості блоґу в організації навчання   французької мови студентів мовних спеціальностей  / Г.Ф. Драненко,  Д.А. Руснак // Вісник КНЛУ : Педагогіка та психологія. — Вип.22 . Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. — С.217—223.
Руснак Д.А. Робота з аудіотекстом в процесі формування в учнів основної школи франкомовної компетентності в аудіюванні / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2014. – №2.– С. 3–7.
Сатиго І. Гібридна ментальність – передумова деформації традиційної поетики (досвід Леопольда Сенгора) / І. Сатиго // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 60. – Ч. 2. – С. 154–159.
Сопилюк Н.М. Диз’юнктивні конструкції як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 678. – С. 89–92.
Стефурак О. В. Просторовий медіальний об’єкт референції та його концептуалізація у французькій мові / О. В. Стефурак // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Романо-слов’янський дискурс. Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 678. – С. 42–47.
Якимчук Н.В. Комунікативна специфіка рекламного дискурсу сучасної іспанської мови Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / ред.­кол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 257–263.
Якубовська Н.О. Особливості перекладу інхоативного значення українського «приверба» за- французькою мовою (на матеріалі перекладу роману Любка Дереша «Культ») // Нау­ковий вісник Чернівецького уні­вер­ситету: збірник наук. праць. Ро­ма­но-слов’ян­сь­кий дискурс. – Чер­нів­ці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – Вип. 678. – С. 97-100.
 

Статті у збірниках наукових праць

Сопилюк Н. М. Лінгвокультурна адаптація як засіб досягнення адекватності перекладу. Н. М. Сопилюк // Международный проект по обмену опытом в формате научно-практических конференций. Вестник наука и практика / Zwistowac. Nauki i praktyki. Катовице, Польша, 2013. – C. 114–115.
Стефурак О.В. Полісемія прийменників у світлі теорії прототипів / О.В. Стефурак // Mеждународный проект по обмену опытом в формате научно-практических конференций. Вестник наука и практика / Zwistowac. Nauki i praktyki. – 2013. – С.10–12.
Гладка В.А. Аналізованість як один з аспектів композиційності ФО (на ма­теріалі французької мови) // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети роз­витку: Міжнарод. Наук.-практ. кон­ференція, м. Одеса, 11-12 липня 2014 р. – Одеса: Південно-українська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. – С. 78–81.
Гладка В.А. Нарізнооформленність як мінімальна ознака ФО (на матеріалі французької мови) // Мови профе­сій­ної комунікації: лінгвокультурний, ког­нітивно-дискурсивний, перекла­до­знавчий та методичний аспекти: І міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Кафедра, 2014. – С. 103–105.
Гладка В.А. Невживання артикля як одна з релевантних ознак сталості ФО // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 63-64.
Гладка В.А. Узуальність як одна з ос­нов­них ознак колокацій // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих уче­них «Романська філологія та сучас­ний освітній простір». – 4-5 грудня 2013. Горлівка. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 28-29. (не увійшло до звіту за 2013 р.)
Громик А.О. Сучасні методологічні інструменти дослідження біографічних текстів у літературі: пролегомени // Біографія як текст : Матеріали ХІ Міжнародної поетологічної конференції (16–17 жовтня 2014 р). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.  – С. 51.

132 учасника з 5 країн (Литва, Білорусь, Ірландія, Польща, Україна)

Драненко Г.Ф. Життєпис як матриця авторського письма: міфо(біо)графічне та міфо(біо)логічне у творах П’єра Мішона / Галина Драненко // Біографія як текст : матеріали ХІ Міжнародної поетологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — С. 54.

132 учасника з 5 країн (Литва, Білорусь, Ірландія, Польща, Україна)

Сопилюк Н.М. Експлікативна функція додавань у процесі міжмовної комунікації. Н. М. Сопилюк // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю, (Харків, 7 лютого 2014) / Харківський національний університет нац. В. Н. Каразіна, 2014. Ч. 2 (М–Я).– C.115–116.
Стефурак О.В. Моносемія прийменників у контексті пошуку їх інваріантного значення / О. В. Стефурак // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Тези доповідей наукової конференції з міжнародною участю (7 лютого 2014). – Ч.2. (М-Я). – Харків, 2014. – 120–121.
Якубовська Н.О. Вираження інхоативного значення українського приверба за– при перекладі на французьку мову / Н.О. Якубовська // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Ч. 2 – Харків: Вид-во ХНУ, 2014. – С. 188 – 189.
 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Доц. Гладка В.А., студ. 4 курсу Паневник Р. Основні моделі метафоричного переносу значення в арготичних одиницях французької мови // Матеріали студентської конференції – Чернівці: ЧНУ, 2014.
Доц. Драненко Г.Ф., студ. 4 курсу Пнівчак А. Франкомовна шевченкіана
Доц. Князєва Д.А., студ. 4 курсу Костишина Д. Еволюція категорії каузальності у французькій мові
Проф. Попович М.М., студ. 5 курсу Незвеська А. Кілька зауваг щодо лінгвостилістичних особливостей епістолярію Наполеона Бонапарта
Проф. Попович М.М., студ. 4 курсу Ніколаєску С. Про структуру рекламних текстів
Доц. Руснак Д.А., студ. 4 курсу Мар’янчук Т. Етапи формування іншомовної компетентності умонологічному мовленні  в учнів середньої школи
Доц. Руснак Д.А., студ. 4 курсу Павловська А. Способи семантизації лексичних одиниць на уроках французької мови
Доц. Смірнова М.Р., студ. 4 курсу Страшнюк І. Ступінь володіння студентами 3-4 курсів мовними ац.ологічної рівня А1, А2 загальноєвропейського мовного стандарту
Асист. Сопилюк Н.М., студ. 4 курсу Саган Х. Про прийоми відтворення перегренізмів у французько-українському перекладі (на матеріалі роману Фредеріка Беґбеде “Windows on the World”)
Доц. Стефурак О.В., студ. 5 курсу Антонюк Л. Доцільність програми Trados в оптимізації роботи перекладача
Доц. Стефурак О.В., студ. 4 курсу  Гетманчук К. Лексична модуляція у франко-українському перекладі
Доц. Стефурак О.В., студ. 3 курсу Русу В. Фразеологізми з компонентом – онімом у французькій мові (лінгвокультурний аспект)
Доц. Якубовська Н.О., студ. 4 курсу Амарій Д. Особливості перекладу часткового артикля українською мовою
 

Робота в редколегії наукових видань

Гладка В.А. – відповідальний секретар. Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс»
Попович М.М. – науковий редактор. Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс»
 

Організація  наукових конференцій

Гладка В.А. Член оргкомітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Горлівка
Драненко Г.Ф. Член оргкомітету по науці (comité scientifique) конференції « Vies d’objets, souvenirs de guerres », Metz (France)